Línies detallades d'investigació


  • Metodologies de cultiu de les cèl·lules mare embrionàries humanes (hESCs)

Les cèl·lules mare embrionàries humanes es cultiven sobre suports cel·lulars que permeten un creixement pluripotencial indefinit. Es desconeixen els factors que influeixen en aquest manteniment, i s'especula que l'origen embrionari d'aquestes cèl·lules sustentadores és important pel creixement en estat pluripotencial de les cèl·lules mare. De fet quan s'han utilitzat línies cel·lulars humanes com monocapa de suport, s'ha vist que les línies d'origen embrionari han estat més eficients que les que procedien de teixit adult.

A demés de la monocapa sustentadora, el medi de cultiu de les cèl·lules mare necessita certs factors per mantenir el creixement indiferenciat: el FGFb (factor de creixement fibroblàstic bàsic) és un d'ells i l'ús d'un derivat del sèrum boví, en lloc del sèrum boví fetal que s'utilitza en la majoria de cultius de cèl·lules de mamífer, també contribueix al manteniment del creixement pluripotencial a llarg termini.

En aquesta línia de recerca es pretén desenvolupar les condicions de cultiu definit i òptim per el desenvolupament de línies de cèl·lules mare embrionàries en absència de productes d'origen animal. Les monocapes sustentadores seran substituïdes per matrius proteiques d'origen humà o recombinant i s'eliminarà els derivats de sèrum d'origen animal en els medis de cultiu.


En aquesta línia es desenvoluparà diferents versions de derivació de línies de cèl·lules mare embrionàries, ja sigui mitjançant l'aïllament de la massa cel·lular interna del blastocist, de blastocist sencers o bé de cèl·lules úniques d'embrions en estadis primerencs.

L'establiment de noves línies de cèl·lules mare embrionàries humanes a partir de blastocists suposa una dificultat afegida al cultiu de cèl·lules mare, intrínsicament delicat i laboriós. L'aïllament de la massa cel·lular interna dels blastocists requereix habilitats tècniques elevades i no es disposa encara de protocols definits i provats per l'establiment en cultiu indefinit de les cèl·lules mare embrionàries humanes.


En aquesta línia s'establiran les condicions per la producció de les cèl·lules mare diferenciades que s'utilitzaran en el futur per transplantament en teràpia cel·lular.

Les condicions GMP (del anglès good manufacturing practice) es refereixen al conjunt de procediments normalitzats i sotmesos al control de qualitat necessari per garantitzar la seguretat en l'ús de teràpies clíniques. Igual que per a qualsevol altre producte destinat a l'ús en humans, els productes destinats a teràpia hauran de produir-se en condicions GMP i sotmetre's a controls de qualitat rigorosos i estrictes, establint els protocols normalitzats i les metodologies de control, així com les mesures de contenció en cas de fallada a nivell de sistema o procés.


Aquest projecte permetrà derivar noves línies de cèl·lules mare embrionàries portadores d'anomalies cromosòmiques o gèniques. S'utilitzaran embrions procedents de cicles de Diagnòstic Genètic Preimplantacional en els que són descartats per ser portadors d'una anomalia cromosòmica o bé de mutacions per alguna malaltia monogènica. Les línies resultants podran ser utilitzades com models per estudiar els mecanismes moleculars i de desenvolupament d'aquestes malalties i per assajar possibles teràpies farmacològiques.


© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2019 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat