Comitè ètic > Legislació

Reial decret 1527/2010, de 15 de novembre, pel qual es regulen la Comissió de Garanties per a la Donació i Utilització de Cèl·lules i Teixits Humans i el Registre de Projectes de Recerca.

Aquest Reial decret té per objecte la regulació de la composició, organització, funcionament i funcions de la Comissió de Garanties per a la Donació i Utilització de Cèl·lules i Teixits Humans i del règim del Registre de projectes de recerca.

A la Comissió li correspon assegurar les garanties científiques, ètiques i legals que siguin exigibles en relació amb les recerques que utilitzin mostres biològiques de naturalesa embrionària humana i altres cèl·lules i línies cel·lulars funcionalment semblants a les embrionàries amb fins de recerca biomèdica. Aquesta Comissió avalua els projectes i, si escau, emet l’informe previ favorable dels esmentats projectes, entre altres funcions.

[+] Més informació (pdf, 162 kb)

LEY 14/2007, de 3 de juliol, de recerca  biomèdica.

La Llei, d'una banda, respon als reptes que planteja la investigació biomèdica i tracta d'aprofitar-ne els resultats per a la salut i el benestar col•lectius, i d’una altra, impulsa i estimula l'acció coordinada dels poders públics i dels organismes i institucions públics i privats dedicats a la investigació, als quals es dota de millors instruments per a complir la seva tasca.

[+] Més informació (pdf, 758 Kb)

DECRET 406/2006, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els requisits i el procediment d’acreditació dels comitès d'ètica d'investigació clínica.

Per un principi de precaució,es considera convenient establir un control i una coordinació específics que es garanteix amb l’assignació a un únic òrgan de la tasca de valoració dels aspectes metodològics, ètics i legals dels projectes de recerca. Aquestes funcions de comitè autonòmic s’atribueixen al comitè d’ètica d’investigació clínica de la fundació privada Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, amb l’objecte estatutari de la recerca científica i la docència superior en biomedicina i ciències de la salut ide la vida, en particular en els àmbits de la biología del desenvolupament i de la medicina regenerativa.

[+] Més informació (pdf, 81 Kb)

LEY 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida.

Aquesta Llei defineix clarament, amb efectes exclusivament circumscrits al seu àmbit propi d'aplicació, el concepte de preembrió, i s’entén com a tal l'embrió in vitro constituït pel grup de cèl·lules resultants de la divisió progressiva de l’oòcit des que és fecundat fins a 14 dies més tard. A més, en línia amb el que disposa la Constitució Europea, prohibeix la clonació en éssers humans amb finalitats reproductives.

[+] Més informació (pdf, 272 Kb)

REAL DECRETO 2132/2004, de 29 de octubre, por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar el desarrollo de proyectos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones sobrantes.

Condicions dels projectes d'investigació que incloguin en el seu desenvolupament la utilització de preembrions humans congelats, sobrants de les tècniques de reproducció humana assistida, que es presentin per a la seva autorització davant l'autoritat sanitària corresponent.

[+] Més informació (pdf, 40 Kb)


© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2020 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat